Skip to content

Ir Sais – Claramente Lyrics

Ir Sais – Claramente Lyrics

Anto ma kere claramente
Kere claramente
Iri

 Ku ta bo ta esun
Anto ma kere claramente
Ku bo te number un
Sin niun duda mi ta hende
Pa bo

 Dal mi ku bo low light
Hinkami den un full lie, ma
Dal mi ku bo low light
Hinkami den un full lie, ma
[Chorus]
Iri
Anto ma kere claramente
Anto ma, anto ma
Anto ma, anto ma
Anto ma kere claramente
Anto mi sa ke ko ta serio

 Mami, wami den mi wowo bo ta sa kuantu mi ke bo
I b’a kere mi ta siegu
Bo no a wori ku lokual ku ami a ofrecebu
Bo no a wori ku bo kurason di he
Bandona i seku
I pami biba sin bo ta pretu
Dominele ku sintimentu
I no wori bo mi kurason si ke bo
I no wori bo mi kurason si ke bo
Bandona si seku
Bandona
Si no ta number un
Anto ma kere claramente

 B’a dal mi ku bo low light
Hinkami den un full lie, ma
Dal mi ku bo low light
Hinkami den un full lie, ma
Dal mi ku bo low light
Hinkami den un full lie, ma
Dal mi ku bo low light
Hinkami den un full lie
Iri
Anto ma kere claramente
Anto ma, anto ma
Anto ma, anto ma
Anto ma kere claramente

 Ba kana hasi ko’i demente
I lubida ku mi ta hende
Mi por a mira e ko mas leu
Pero e ko’i tin mi confused
Mane Dios a pone pami
Esaki t’e amor pa bo feel e (Feel e)
Mi por a mire’s kos mas leu
Anto ma kere claramente
Pero e koi tin mi confused
Mane Dios a pone pami

 Ku ta bo ta esun
Anto ma kere claramente
Ku bo te number un
Sin niun duda mi ta hende
Pa bo
[Pre-Chorus]
B’a dal mi ku bo low light
Hinkami den un full lie, ma
Dal mi ku bo low light
Hinkami den un full lie, ma
Dal mi ku bo low light
Hinkami den un full lie, ma
Dal mi ku bo low light
Hinkami den un full lie

 Iri
Anto ma kere claramente
Anto ma, anto ma
Anto ma, anto ma
Anto ma kere claramente

Tags: