Yaa Pono – 1997 lyrics

Nas3 meya sika aboroso nd3 ah
3kyina meya sika biom (Ooohw ah oow ah Joe meya sika biom)
Na de3 atiti maya pimpam no
3kyina meya sika biom (Ooohw ah oow ah Joe meya sika biom)
Wan nesi sika 3mu y3 fi
sika mu gu ahoduo paa

Maame Akosua serwaa woso wob3 ya sika biom
Asem ah mewo ka nes3 woya sika ah to wobo ase oo
Nebuo opeyin na wonkwa da aware wo asesi ei so
Kwadwo, Kwame Edu ntwi wo so wob3 ya sika biom wati
Kumasi Kwame Despite woso wob3 ya sika bion nti waama
Na mato me Benz ah, nd3 ah nka mose illuminati oo
Ah s3 ose waagyie me, sika ba ntino ob3waa me

Nas3 meya sika aboroso nd3 ah
3kyina meya sika biom (Ooohw ah oow ah Joe meya sika biom)
Na de3 atiti maya pimpam no
3kyina meya sika biom (Ooohw ah oow ah Joe meya sika biom)