Eben – Nothing Is Impossible lyrics
(ft. Tope Alabi)


You are Omega, you are Alpha
You’ve shown me
How Marvelous you are
You are Omega, you are Alpha
There is Nothing
Impossible with You (x2)

You are Omega, you are Alpha
You’ve shown me
How Marvelous you are
You are Omega, you are Alpha
There is Nothing
Impossible with You (x3)


Iwoni gbere Iwoloqin
Agba’nla Tomor okwinla ti gbere
Eru jejeh, eru jeje jeh
Arugbo Ojor, orogudo hu
Oloru’nla oh, olorun gbogbo
Anwoh erara, eh
Omimi ti Olemi laye laye
Otinu orulawa ye ey agba

There is Nothing
Impossible with You
There is Nothing
Impossible with You
There is Nothing
Impossible with You
There is Nothing
Impossible with You (x3)

There is Nothing
Impossible with You
Absolutely Nothing
Impossible with You
All things are Possible
I am One with the Father
All things are Possible
Oh, oh, oh, oh, oh, with YOU